0
Twój koszyk

Polityka prywatności

Poniższy Regulamin Sklepu internetowego „dadon.pl/sklep” (zwany dalej „Regulaminem”) prowadzonego przez  „Gospodarstwo Rybackie Dadoń Emilia Dadoń ”  z siedzibą w miejscowości 76-004 Sianów, ul. Strzelecka 12,  NIP: 499-047-99-59, reguluje stosunki prawne pomiędzy podmiotem prowadzącym Sklep internetowy dadon.pl/sklep/ (zwany dalej „Sklepem”), a osobami fizycznymi, prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi korzystającymi z usług w domenie internetowej  dadon.pl/sklep/, (zwanymi dalej „Klientami”).

Przez kliknięcie pola „Akceptuj Regulamin“ w ramach procedury rejestracyjnej, Klient potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem w ramach stosunku prawnego pomiędzy Klientem a Sklepem i akceptuje je bez zastrzeżeń jako Klient portalu dadon.pl/sklep/.

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania przez Sklep sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, a tym samym korzystania przez Klientów ze Sklepu dostępnego pod adresem dadon.pl/sklep/ oraz z oferowanych za jego pośrednictwem usług.
2. Sklep świadczy następujące usługi:
a) umożliwia Klientom składanie zamówień towarów dostępnych w ramach Sklepu
i zawieranie umów sprzedaży tych towarów na odległość,
b) udziela Klientom informacji o towarach dostępnych w Sklepie.
3. Niniejszy Regulamin obowiązuje również Klientów, którzy dokonali zamówień lub rezerwacji drogą telefoniczną, niezależnie od tego czy dokonali rejestracji.
4. Klient jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu.
5. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu, w szczególności prawa autorskie, nazwa Sklepu (znak produktowy), wchodzące
w jego skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych, podlegają ochronie prawnej i przysługują Sklepowi lub podmiotom, z którymi Sklep zawarł stosowne umowy.
6. Informacje o towarach podane w Sklepie, w szczególności ich opisy, parametry konsumpcyjne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy.
7. Informacja o cenie podawana na stronie dadon.pl/sklep/ ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, w której zawarte zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych towarów. W przypadku podania na stronie Sklepu błędnej ceny Klient zostanie o tym poinformowany przed etapem realizacji zamówienia. Podana na stronie internetowej dadon.pl/sklep/ oraz w potwierdzeniu e-mail cena nie jest wiążąca jeżeli jej rażące zaniżenie jest następstwem błędu np. programu komputerowego, bądź innej przyczyny która powstała bez winy Sklepu.
8. Zdjęcia, prezentacje oraz ewentualne filmy na temat towarów umieszczane są w Sklepie
w celach przykładowych, służą prezentacji konkretnie wskazanego asortymentu i mają jedynie charakter poglądowy.
9. Termin realizacji zamówienia podawany na stronie Sklepu dla towarów niedostępnych jest szacowany i może ulec zmianie.
10. Koszty wysyłki naliczane automatycznie mają charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie po późniejszej weryfikacji przez Sklep.

§ 2.
ZAKRES, WARUNKI I ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU

 1. W ramach serwisu  dadon.pl/sklep/ Sklep zobowiązuje się do świadczenia usług
  w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
  2. Rejestracja w ramach Sklepu następuje poprzez zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie serwisu Sklepu, po wypełnieniu odpowiednich rubryk formularza.
  3. Sklep zastrzega sobie prawo do modyfikowania sposobu realizacji usługi, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych, bez pogarszania jej jakości, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków Klienta.
  4. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za czynności wykonane przez siebie w ramach Sklepu.
  5. Klient powinien niezwłocznie powiadomić o każdym przypadku naruszenia praw Sklepu, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym Regulaminie.
  6. Sklep może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu, w szczególności gdy Klient:
  a) podał dane wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
  b) dopuścił się naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w tym dóbr osobistych innych Klientów;
  c) dopuścił się zachowań, które są niezgodne z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa;
  d) naruszył zasady współżycia społecznego, np. poprzez co najmniej dwukrotne dokonywanie zamówień lub rezerwacji towaru i jednocześnie ich co najmniej dwukrotne nie odbieranie.§ 3.
  ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY
  1. Klient może zawrzeć umowę sprzedaży towaru na odległość za pośrednictwem Sklepu.
  2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta po skutecznym wypełnieniu i zaakceptowaniu przez Klienta formularza rejestracyjnego oraz potwierdzeniu przez Sklep przyjęcia do realizacji złożonego zamówienia. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony. Przedmiotem umowy jest towar wymieniony w zamówieniu.
  3. W celu zawarcia umowy sprzedaży należy wejść na stronę internetową dadon.pl/sklep/, a następnie dokonać wyboru towarów dostępnych w Sklepie i złożyć zamówienie ze wskazaniem miejsca dostawy towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty.
  4. Złożenie skutecznego zamówienia możliwe jest po akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu.
  5. W celu złożenia zamówienia należy wypełnić formularz zamówienia. Po złożeniu zamówienia za pośrednictwem formularza do Kupującego zostaje przesłana e-mailem wiadomość, że zamówienie dotarło do Sklepu, a umowa sprzedaży została zawarta. W wiadomości tej będą też zawarte informacje dotyczące wartości zamówienia, ceny jaką Kupujący winien zapłacić, formy płatności, terminie oraz sposobie dostarczenia towaru.
  6. Klientowi przysługuje prawo do rezygnacji z realizacji zamówienia przed dniem wysłania produktu na adres Klienta. W powyższym terminie Klient jest uprawniony do anulowania zamówienia lub złożenia nowego. W tym celu należy skontaktować się ze Sklepem, który zapewnia Klientowi prawo wglądu lub uzyskania informacji telefonicznej w zakresie treści zamówienia.
  7. Ceny towarów podawane są w złotych polskich (PLN) i opiewają na kwotę BRUTTO, a zatem zawierają wszelkie obciążenia publicznoprawne, w tym VAT, cła, etc. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian.
  8. Za zamówione towary Klient może zapłacić wybierając jedną z poniższych form płatności:
  – przelewem na rachunek bankowy Sklepu,
  -gotówką kurierowi przy dostarczeniu zamówienia (pobranie).
  9. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych taką formą sprzedaży.
  10. Klient jest uprawniony korzystać z dostępnych usług w zakresie informowania go przez Sklep o bieżącym statusie zamówienia.
  11. W celu realizacji zamówienia Klient jest zobowiązany do podania wszystkich niezbędnych danych umożliwiających realizację zamówienia, tj. imienia i nazwiska, adresu do odbioru, numeru telefonu kontaktowego lub innych danych, na ujawnienie których Klient wyrazi zgodę, podanych za pośrednictwem strony internetowej Sklepu lub w trakcie rozmowy telefonicznej.
  12. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że zarezerwowany lub zamówiony towar będzie dostępny, a podane dane personalne i adresowe prawidłowe.
  13. W przypadku niedostępności danego towaru, Klient zostanie poinformowany o anulowaniu rezerwacji lub zamówienia z powodu braku towaru lub o konieczności dłuższego oczekiwania na realizację zamówienia z prośbą o potwierdzenie woli dalszej jego realizacji. Klient decyduje także czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo czy w całości anulowane.
  14. W przypadku braku towaru lub braku woli dalszej realizacji zamówienia, Klient otrzyma zwrot uiszczonych przez siebie wszelkich opłat.
  15. Termin realizacji zamówienia zostanie potwierdzony na trwałym nośniku w postaci wiadomości e-mail.
  16. W przypadku zamówień produktów które nie są dostępne na stanie magazynowym, Sklep może pobrać od Klienta indywidualnie uzgodnioną zaliczkę.
  17. Sklep ma prawo do powierzenia realizacji zamówienia osobie trzeciej (jako podwykonawcy) bez informowania o tym Klienta.
  18. Klient powinien sprawdzić przesyłkę z zamówionym towarem. W przypadku stwierdzenia:
  a) uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki,
  b) niekompletności przesyłki,
  c) niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem zamówienia
  – należy niezwłocznie sporządzić i podpisać przy kurierze dostępny u niego protokół reklamacji i zgłosić do Sklepu reklamację w formie papierowej.
  19. Po zawarciu umowy sprzedaży ze Sklepem Klient jest zobowiązany do osobistego odbioru towaru lub od dostawcy. W przypadku rezygnacji z odbioru towaru bez odstąpienia od umowy, Klient zobowiązany jest do pokrycia kosztów transportu.

  § 4.
  REALIZACJA ZAMÓWIENIA

  1. Zamówiony towar jest odbierany osobiście lub od dostawcy, na co Klient wyraża zgodę.
  2. Wszystkie przesyłki wysyłane są bezpośrednio z Gospodarstwa Rybackiego Dadon, wolne są od wad fizycznych
  i prawnych, są odpowiednio zapakowane i ubezpieczone.
  3. Koszt dostawy jest ustalany indywidualnie dla każdego zamówienia. Klient otrzymuje kalkulację kosztów (cena towaru wraz z kosztami przesyłki) wraz z przesłaniem wiadomości e-mail.
  4. Czas realizacji zamówienia wynosi do 3 (słownie: trzech) dni roboczych od dnia potwierdzenia zaksięgowania wpływu należnej kwoty na rachunek bankowy Sklepu albo do  3 (słownie: trzech) dni roboczych od dnia potwierdzenia realizacji zamówienia przy płatności „za pobraniem”.

  § 5.
  UPRAWNIENIE DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

  1. Zgodnie z Ustawą dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz.827) klient dokonujący zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą (konsument) może odstąpić od umowy sprzedaży towaru zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia otrzymania towaru.
  – Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy oraz wzór pouczenia
  o odstąpieniu od umowy są dostępne tutaj-
  -Oświadczenie o odstąpieniu od umowy winno być sporządzone na urzędowym wzorze dostępnym tutaj-

 2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w przypadkach wskazanych w art. 10 ust. 3 Ustawy.
  3. Przedmiotowe oświadczenie należy przesłać drogą elektroniczną lub pocztową na adres siedziby Sklepu.
  4. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, umowa jest uważana za niezawartą,
  a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony umowy świadczyły sobie wzajemnie ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, tj. w okresie liczonym od chwili wydania Klientowi towaru nie może dojść do:
  a) mechanicznego uszkodzenia towaru;
  b) wystąpienia braku jakiegokolwiek z tych elementów towaru, które stanowią jego integralną część w znaczeniu technologicznym lub funkcjonalnym.
  5. Zwrot wzajemnych świadczeń powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia odstąpienia od umowy.
  6. W przypadku odstąpienia od umowy i zwrotu przez Klienta całego zamówienia Sklep dokonuje zwrotu całości uiszczonej ceny towaru wraz z kosztami przesyłki.
  7. Zwracany przez Klienta towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży.
  8. Koszt opakowania towaru ponosi Klient.§ 6.

Wyłączenie odpowiedzialności Sklepu

 1. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta Klient, które uniemożliwiają Klientowi poprawne korzystanie ze Sklepu.
 2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za:
  a) utratę przez Klienta danych spowodowaną awarią jego sprzętu i systemu komputerowego lub innymi b) okolicznościami powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Sprzedawcy,
  c) skutki korzystania przez Klienta z domeny internetowej Sklepu w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, postanowieniami Regulaminu lub przyjętymi w tym zakresie zwyczajami,
  d) szybkość transferu danych i związane z tym ograniczenia, będące następstwem okoliczności o charakterze technicznym, technologicznym oraz infrastrukturalnym, powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Sklepu,
  e) Treści zamieszczone nie przez Sklep na domenie internetowej
  f) za niedostępność domeny internetowej Sklepu wskutek siły wyższej, zachowania Klienta oraz osób trzecich.

 

 • 7

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Sklepu:

 1. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach prowadzonego Sklepu jest po spełnieniu przez system teleinformatyczny Klientów minimalnych wymagań technicznych:
 2. a) dostęp do sprzętu elektronicznego podłączonego do sieci publicznej (Internet), w tym także za pomocą analogowej telefonii komórkowej,
 3. b) posiadanie aktywnej poczty e-mail,
 4. c) przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę www,  Internet Explorer w wersji 6.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy, lub Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub nowszej z włączoną obsługą  apletów Javy, lub Opera w wersji 9.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy, lubGoogle Chrome w wersji 2.0 lub nowszej z włączoną obsługą  apletów Javy, lub Apple Safari w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą  apletów Javy,
 minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.
 • 8. 

DANE OSOBOWE

Dane osobowe umieszczone w bazie danych Sklepu są przetwarzane tylko i wyłącznie dla jego potrzeb, są w pełni bezpieczne, nie są i nie będą udostępniane innym podmiotom. Sklep zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy pobieranych, ustalanych i powstających danych osobowych, które Klienci podali w związku z rejestracją i użytkowaniem strony internetowej dadon.pl/sklep/.


§ 9.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
2. Do rozpatrywania sporów wynikających z korzystania ze strony dadon.pl/sklep/ właściwe miejscowo są sądy powszechne ustalone według dyspozycji przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Wszelkie zaś niejasności dotyczące praw i obowiązków Klientów oraz Sklepu usuwane będą według przepisów Kodeksu cywilnego i innych właściwych ustaw.
3. Zmiana Regulaminu Regulamin może ulec zmianie. O  treści zmian regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie na stronie głównej Portalu  informacji o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie głównej dadon.pl przez okres, co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Klienci zarejestrowani zostaną dodatkowo powiadomieni poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu.

 1. Poinformowanie o zmianie Regulaminu, nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Użytkownik, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sklep w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002, Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.)

Załącznik nr 1 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (poz. 827)

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy
Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia [1]
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas [2]
o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. [3]
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte
w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. [4]
[5]
[6]
Instrukcja wypełniania:
[1] Proszę wpisać jeden z następujących fragmentów tekstu w cudzysłowie:
w przypadku umów o świadczenie usług lub umów, których przedmiotem jest dostarczanie wody, gazu lub energii elektrycznej, w przypadku gdy nie są one dostarczane w ograniczonej objętości lub w ustalonej ilości, dostarczanie energii cieplnej lub dostarczanie treści cyfrowych, które nie są dostarczane na nośniku materialnym: „zawarcia umowy.”;
w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy (np. umowy sprzedaży, umowy dostawy lub umowy o dzieło będące rzeczą ruchomą): „w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik
i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.”;
w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno: „w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub
w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.”;
w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach: „w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części.”;
w przypadku umów o regularne dostarczanie rzeczy przez czas oznaczony: „w którym weszli Państwo w posiadanie pierwszej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie pierwszej z rzeczy.”.
[2] Proszę wpisać Państwa nazwisko, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, Państwa numer telefonu, numer faksu i adres e-mail.
[3] Jeżeli umożliwiają Państwo konsumentowi wypełnienie i przesłanie informacji
o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną na Państwa stronie internetowej, proszę wpisać, co następuje: „Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej [proszę wstawić adres strony internetowej]. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).”.
[4] W przypadku umów zobowiązujących do przeniesienia własności rzeczy, w których nie zaproponowali Państwo, że odbiorą rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, proszę wpisać, co następuje: „Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.”.
[5] Jeżeli konsument otrzymał rzeczy w związku z umową:
a) proszę wpisać:
– „Odbierzemy rzecz”; lub
– „Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz lub … [proszę tutaj wpisać nazwę i pełny adres pocztowy, w przypadku gdy ma to zastosowanie, osoby upoważnionej przez Państwa do odbioru rzeczy], niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.”;
b) proszę wpisać:
– „Ponosimy koszty zwrotu rzeczy.”;
– „Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.”;
– Jeżeli w przypadku umowy zawieranej na odległość nie oferują Państwo ponoszenia kosztów zwrotu rzeczy, a rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą: „Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy: … PLN [proszę wpisać kwotę]”; lub jeżeli nie można, rozsądnie oceniając, wcześniej obliczyć kosztów zwrotu rzeczy: „Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około … PLN [proszę wpisać kwotę].”; lub
– Jeżeli, w przypadku umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa, rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą,
a dostarczono ją do miejsca zamieszkania konsumenta w chwili zawarcia umowy: „Odbioru rzeczy dokonamy na nasz koszt”; oraz
c) proszę wpisać: „Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.”.
[6] W przypadku umów dotyczących świadczenia usług lub dostarczania wody, gazu lub energii elektrycznej, w przypadku gdy nie są one dostarczane w ograniczonej objętości lub w ustalonej ilości, lub dostarczania energii cieplnej, proszę wpisać, co następuje: „Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług lub dostarczania wody/gazu/energii elektrycznej/ energii cieplnej [niepotrzebne skreślić] przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo
o odstąpieniu od niniejszej umowy.”.

Załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (poz. 827)

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e mail]……………………………………………………………………………………………………………..
– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy
o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*) /o świadczenie następującej usługi(*)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)………………………………………………………………………………….
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)………………………………………………………………………………………
– Adres konsumenta(-ów)………………………………………………………………………………………………………
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)………………………………………………………………………………………………………………………………
– Data………………………………………………………………………………………………………………………………………

(*) Niepotrzebne skreślić.

Obowiązek informacyjny na podstawie art. 13 RODO

Kto jest administratorem danych osobowych Klientów?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe Klientów, jest Gospodarstwo Rybackie DADOŃ Emilia Dadoń  z siedzibą w 76-004 Sianów przy ul. Strzelecka 12, prowadząca Sklep pod adresem dadon.pl/sklep/  (dalej Sklep)

Jak się kontaktować, żeby uzyskać informacje o przetwarzaniu danych osobowych Klientów?

Napisz do inspektora danych osobowych. Oto jego dane kontaktowe:

adres e-mail:  iod@dadon.pl

adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych: Gospodarstwo Rybackie DADOŃ Emilia Dadoń, ul. Strzelecka 12, 76-004 Sianów

Skąd posiadamy dane Klientów?

Otrzymaliśmy podczas zakładania konta, a także później, w związku z transakcjami dokonywanymi w Sklepie.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych przez Spółkę?

Przetwarzamy dane osobowe Klientów, ponieważ jest to niezbędne do wykonania zwartej umowy, w tym do:

umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania ze Sklepu, w tym dokonywania transakcji i płatności ;

zakładania i zarządzania kontem lub kontami, oraz zapewnienia obsługi konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;

obsługi reklamacji w Sklepie;

obsługi zgłoszeń;

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzamy też  dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu  Spółki, którym jest:

monitorowanie aktywności Klientów, obejmującej np. wyszukiwanie słów kluczowych;

kontaktowanie się z Klientami, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za zgodą Klienta – przez e-mail oraz telefon;

zapewnienie obsługi usług płatniczych;

zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania zasad wewnętrznych Sklepu  oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom i zapewnienie bezpieczeństwa ruchu;

windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;

prowadzenie analiz statystycznych;

przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Jeśli Klient się zgodzi, przetwarzamy dane osobowe w celu:

zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, Klient może wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraził. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane dopóki nie wycofa zgody.

 

Czy Klient musi podać dane osobowe?

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę:

imię i nazwisko, adres e-mail, hasło i data urodzenia (w przypadku konta zwykłego) lub

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, (za wyjątkiem daty urodzenia, której podanie jest dobrowolne) niestety nie będziemy mogli zawrzeć  umowy, a w Klient nie będzie mógł złożyć zamówienia przez stronę dadon.pl

Jakie uprawnienia ma Klient wobec Spółki w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich praw wynikających z  rozporządzeń o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Z uprawnień tych Klient może skorzystać, gdy:

w odniesieniu do żądania sprostowania danych: gdy Klient zauważy, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

w odniesieniu do żądania usunięcia danych: gdy dane Klienta nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Spółkę; Klient cofnie swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosi sprzeciw wobec przetwarzania  danych; dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;

w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: gdy Klient zauważy, że jego dane są nieprawidłowe – może żądać ograniczenia przetwarzania danych na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych; dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale Klient nie będzie chciał, aby zostały usunięte; dane Klienta nie będą już potrzebne, ale mogą być potrzebne Klientowi do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesie sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Spółki są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody Klienta lub umowy zawartej z Klientem oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Klient ma prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W jakich sytuacjach Klient może się sprzeciwić wobec przetwarzania danych osobowych?

Klient ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych, gdy:

przetwarzanie  danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazł Klient,

Dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Komu udostępniane są dane osobowe?

Dane osobowe są udostępniane stronom transakcji, które zawierasz w Sklepie oraz podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, kredytowe, ubezpieczeniowe, wykonują usługi konsultingowe lub audytowe, wspomagają obsługę użytkowników Sklepu, wspierają promocję ofert, współpracują w ramach kampanii marketingowych. Dane osobowe mogą zostać przekazane organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

Jak długo dane osobowe są przechowywane?

Dane osobowe są przechowywane przez czas obowiązywania umowy, a także po jej zakończeniu w celach:

dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,

wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,

zapobiegania nadużyciom i oszustwom,

statystycznych i archiwizacyjnych,

maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Dane osobowe są przechowywane dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

Czy dane osobowe są przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Dane osobowe są przetwarzane automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na prawa Klientów?

Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Klientów żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na ich sytuację.

Profilowanie danych osobowych przez Sklep polega na przetwarzaniu  danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Kliencie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.